Категории

Целите на

Основната цел на обучението по елементарни финанси е запознаването на учениците с финансовата терминология, източници, развитие и движение на паричните потоци, крайните цели на разходването и инструменти на парични потоци, начините на организация на движението на паричните потоци.

Включени са теми от обществени структури, правила, норми и закони, статистика, математика, обществени отношения. Използва се логическо мислене, умения за анализ въз основа  на причинно-следствено развитие. Въз основа на него учениците се научават да извличат единични случаи от общите, да обобщават и комбинират различни връзки и да аргументират своето решение, да анализират данни, откриват връзките между тях и извеждат вярното решение. Обучението се упражнява на живо, индивидуално и екипно с „Игрите на неЗнайко" на маса в групи по 6 играчи с водещ.

През електронната среда играчите имат възможност реално да участват в създаването на играта и да получават възнаграждение за творческия си труд, под формата на награди.  Обучението включва и решаване на самостоятелни, нестандартни, занимателни и практически работи с различна степен на трудност. По този начин се развива творческото мислене, изграждат се нагласи и умения, необходими на предприемачите, предпоставка за постигане на максимален успех в конкретна дейност, на основа на индивидуалните възможности на обучаващите се.

 

 

 -- Клуб "НеЗнайко" при 104 ОУ "Захари Стоянов"- неактивен клуб в момента

 

 

-- Клуб "НеЗнайко" във Враца

 

 

-- Клуб "НеЗнайко" при 163 ОУ "Черноризец Храбър" - неактивен клуб в момента - създаден по проект на структурните фондове към МОН 2008

 

-- Клуб "НеЗнайко" при 106 ОУ "Григорий Цамблак"  - неактивен клуб в момента - създаден по проект на структурните фондове към МОН 2008